Father of Father
Father of Mother
Mother of Father
Mother of Mother
Father
Mother
Father Sibling
Mother Sibling
Person
Sibling
Spouse
Child
1019 - Abdul Kareem Edit
1018 - Shahab ud Din Edit
+