Father of Father
Father of Mother
Mother of Father
Mother of Mother
Father
Mother
Father Sibling
Mother Sibling
Person
Sibling
Spouse
Child
11217 - Muhammad Kazim Edit
11218 - Niaz Ali Edit
+