Father of Father
Father of Mother
Mother of Father
Mother of Mother
Father
Mother
Father Sibling
Mother Sibling
Person
Sibling
Kilaab | Hakim Edit
Taym | Fahim Edit
Spouse
Kalbah Edit
Child
Makhzom Edit
+