Father of Father
Mother of Father
Father of Mother
Mother of Mother
Name of Father
Name of Mother
Brother of Father

Sister of Father
Brother of Mother

Sister of Mother
Person Name
Brother
Dost Muhammad Shah

Sister
Son
Rahman Bakhs Shah

Daughter
+