Father of Father
Father of Mother
Mother of Father
Mother of Mother
Father
Mother
Father Sibling
Mother Sibling
Person
Sibling
Spouse
Child
5993 - Shah Aalam Edit
5991 - Shah Abdul Latif Edit
5992 - Shah Abu Al Qasim Edit
5994 - Shah Sadar Jahan Edit
+