Father of Father
Mother of Father
Father of Mother
Mother of Mother
Name of Father
Name of Mother
Brother of Father
Abdul Kabah
Abdullah
Abu Lahab / Abdul Uzza
Al-Haris
Al-Zubair
Hamza (رضی اللہ تعالٰی عنہ)
Hazrat Abbas (رضی اللہ تعالٰی عنہ)
Maqoom
Mugheera / Hijl
Quthum
Zarrar

Sister of Father
Aminah
Arwa
Atikah
Barrah
Umamah
Umm Hakim / Al Baida
Brother of Mother

Sister of Mother
Person Name
Brother
Aqeel (رضی اللہ تعالٰی عنہ)
Hazrat Jafar Tayar (رضی اللہ تعالٰی عنہ)
Talib

Sister
Fakhitah
Jumanah
Son
Abi Bakr
Awn
Hazrat Imam Hasan (رضی اللہ تعالٰی عنہ)
Hazrat Imam Hussain (رضی اللہ تعالٰی عنہ)
Muhammad Al Awsat
Abdullah
Al Abbas
Awn bin Ali
Hilal
Jafar
Muhammad Al Asgar
Muhammad Al Hanafiyyah / Abu Al Qasim
Muhsin
Ubaid Allah
Usman
Yahya

Daughter
Ruqayya
Umm Kulthum / Zaynab
Zaynab
+