Father of Father
Father of Mother
Mother of Father
Mother of Mother
Father
Mother
Father Sibling
[Login to View] Edit
Afzal Shah Edit
Ashraf Shah Edit
Mother Sibling
[Login to View] Edit
Muhammad Anwar Shah Edit
Person
Sibling
[Login to View] Edit
[Login to View] Edit
[Login to View] Edit
Badr Munir Shah Edit
Faheem Mohiudin Shah Edit
Hussain Mustafa Shah Edit
Kashif Habib Ullah Shah Edit
Spouse
Child
+