Father of Father
Father of Mother
Mother of Father
Mother of Mother
Father
Mother
Father Sibling
[Login to View]
9380 - Afzal Shah Edit
9379 - Ashraf Shah Edit
Mother Sibling
[Login to View]
9376 - Muhammad Anwar Shah Edit
Person
Sibling
[Login to View]
[Login to View]
[Login to View]
9396 - Badr Munir Shah Edit
9395 - Faheem Mohiudin Shah Edit
9397 - Hassan Mustafa Shah Edit
9394 - Kashif Habib Ullah Shah Edit
Spouse
Child
+