Father of Father
Father of Mother
Mother of Father
Mother of Mother
Father
Mother
Father Sibling
Mother Sibling
Person
Sibling
Spouse
Child
9413 - Ghanj Buksh Shah Edit
9373 - Khuda Buksh Shah Hashmi Edit
9414 - Syed Faiz Buksh Shah Edit
+