Family Tree

Murrah - Wajis [Login to View]
Waqas [Login to View]
Member ID: 4340

[Login to View]

Female
Last Update: 10-Jul-2013


Paternal Lineage

Father's Side:
[Login to View] Daughter of Waqas [G:1] Son of Murrah [G:2] Son of Halal [G:3] Son of Faalj [G:4] Son of Zakwan [G:5] Son of Salbah [G:6]


Mother's Side:

[Login to View] Daughter of Keelah | Qela [G:1] Daughter of Wajis [G:2] Son of Ghalib [G:3] Son of Aamir [G:4] Son of Haris [G:5]
Share this biography using public link: http://qureshifamily.info/biography.aspx?q=4340
+